ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ

ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ:

ਇਹ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ:

ਸੁਇਨੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਜੀ
ID: 07970161

ਮੈਟੋਇਲੀ 5
10600 - ਪ੍ਰਾਗ 10

ਈਮੇਲ: redakce <zavinac> suenee.cz
ਫੋਨ: + 420-228226309