ਸਟਾਰਫਿਸ਼

ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ, ਤਾਰਾ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਲੌਕਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਪੂਰਵਜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਪਰਦੇਸੀ ਸੀ