ਰਿੰਡਲੇਸਮ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਘਟਨਾ

ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਣ ਤਕਨੀਕ ਜੋ ਦਸੰਬਰ 1980 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੇਸ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਕਾਈਜ਼ਸ ਰੀਅਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਐਕਟ X.