ਬਾਸ਼ਰ: ਯੂਰਪ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼

7513x 24. 10. 2016 1 ਰੀਡਰ

ਕਿਸੇ ਅਲੌਕਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਬਸ਼ਰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਡੈਰਲ ਅੰਕਾ.

ਇਸੇ ਲੇਖ

ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਛੱਡਣਾ